جلسه فرهنگی1
جلسه توجیحی دانشجویان جدید

جلسه توجیه ورودی های 95 با حضور جمعی از دانشجویان و مسئول بسیج دانشجویی و مسئول فرهنگی واحد در دانشگاه برگزار گردید 


 
امتیاز دهی