اعضای هیئت علمی
رمضان زاهدی                                    علوم تربیتی
اسماعیل صفرعلی زاده                       جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کریم علی کرمی                                علوم اجتماعی
زینب رحمانیان                                   زبان و ادبیات فارسی