تاریخ امتحانات میانترم
زبان تخصصی2 بازرگانی از هرکتاب  2 فصل اول مورخ 27 فروردین ساعت 10:30 صبح

زبان عمومی از 5 درس اول مورخ 27 فروردین ساعت 10:30 صبح

زبان تخصصی 2 حسابداری از نصف کتاب مورخ 10 اردیبهشت ساعت 12 ظهر

دانش خانواده و جمعیت تا آخر فصل 5 مورخ 17 اسفند ساعت 9 صبح

روانشناسی فیزیولوژیک از فصول 1-2-7-8 مورخ 15 اسفند ساعت 11 صبح

فیزیولوژیک اعصاب و غدد از فصول 1و2و11و12 مورخه 15 اسفند ساعت 11 صبح

مدیریت استراتژیک از کل کتاب مورخه 15 اسفند

اندیشه اسلامی2 تا صفحه 116 مورخه 3 اردیبهت ساعت10 صبح

آیین زندگی از 4 فصل اول مورخه 3 اردیبهشت ساعت 11:30 صبح

انقلاب اسلامی از نصف کتاب مورخه 3اردیبهشت ساعت 10 صبح

روانشناسی دین مورخ 15 فروردین

تجارت الکترونیک 2 فصل 6 تا اخر فصل 8 مورخه 28 فروردین ساعت 10 صبح

سمینار 90 صفحه از جزوه بازاریابی مورخه 28 فروردین ساعت 10 صبح

تجارت بین الملل از صفحه 1 تا 100 مورخه 28 فروردین ساعت 10 صبح

تجارت الکترونیک 1 فصل 1 تا اخر فصل 3 مورخه 28 فروردین ساعت 10 صبح

بازاریابی بین الملل 3 فصل اول مورخه 28 فروردین ساعت 10 صبح

حقوق بازرگانی 3 فصل اول مورخه 28 فروردین ساعت 10 صبح

مباحث مدیریت بازرگانی 3 فصل اول مورخه 28 فروردین ساعت 10 صبح

مدیریت اسلامی 2 تا اول بخش 5 مورخ 21 فروردین ساعت 10 صبح

تفسیر موضوعی قرآن تا صفحه 108 مورخه 21 فروردین ساعت10صبح

تفسیرموضوعی نهج البلاغه از 5 فصل اول مورخه 28 فروردین ساعت 10صبح

اندیشه اسلامی 1 تا صفحه 116 مورخه 28 فروردین ساعت 12 ظهر

آشنایی با فلسفه اسلامی تا صفحه 100 مورخه 10 ادریبهشت ساعت 10 صبح

پول و ارز و بانکداری مورخه 29 فروردین ساعت 8:30 صبح

اقتصاد کلان مدیریت و حسابداری مورخه 29 فروردین ساعت 8:30 صبح

مالیه بین الملل مورخه 29 فروردین ساعت 8:30 صبح

اقصتاد خرد1 مورخه 29 فروردین ساعت 10:30 صبح

اقتصاد خرد مدیریت و حسابداری مورخه 29 فروردین ساعت 10:30 صبح

اقتصاد خرد میانه 2 مورخه 29 فروردین ساعت 10:30 صبح

اقتصاد کلان میانه 2 مورخه 29 فروردین ساعت 12:30 صبح

اقتصاد ایران مورخه 29 فروردین ساعت 10:30 صبح

اقتصاد توسعه مورخه 29 فروردین ساعت 10:30 صبح

اقتصاد صنعتی مورخه 29 فروردین ساعت 10:30 صبح

اقتصاد کلان 1 مورخه 29 فروردین ساعت 10:30 صبح

اقتصاد منابع مورخه 12 اردیبهشت ساعت 8:30 صبح

نظام های اقتصادی مورخه 12 اردیبهشت ساعت 8:30 صبح

ارزیابی طرح های اقتصادی  مورخه 12 اردیبهشت ساعت 12:30 صبح

سیر اندیش های سیاسی فصول 1و2 مورخ 20 اردیبهشت ساعت 10 صبح

تعاونی ها تا اخر فصل 3 مورخه 20 اردیبهشت ساعت 10صبح

سیستم های اطلاعاتی یک سوم اول کتاب مورخ 20 اردیبهشت ساعت 10صبح

مبانی دولتی 1 تا صفحه 90 مورخه 20 اردیبهشت ساعت 10صبح

مبانی دولتی2 اول بخش هفتم تا اخر بخش نهم به جز حذفیات مورخه 20 اردیبهشت ساعت 10صبح
 
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها تا پایان بخش دوم  مورخه 20 اردیبهشت ساعت 10صبح

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تا اخر فصل 3 (صفحه 86) مورخه 20 اردیبهشت ساعت 10صبح

روابط کار در سازمان تا اخر فصل 3 مورخه 20 اردیبهشت ساعت 10صبح

اخلاق حرفه ای در مدیریت مورخه 20 اردیبهشت ساعت 10صبح

نظریه های مشاوره و روان درمانی مورخ 3 اردیبهشت ساعت 13:30 ظهر

روانشناسی سلامت مورخ 3 اردیبهشت ساعت 13:30 ظهر

اصوا و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی مورخ 3 اردیبهشت ساعت 13:30 ظهر

روانشناسی هوش و سنجش آن مورخ 3 اردیبهشت ساعت 13:30 ظهر

انگیزش و هیجان مورخ 3 اردیبهشت ساعت 13:30 ظهر

آسیب شناسی روانی 1 مورخ 3 اردیبهشت ساعت 13:30 ظهر

روانشناسی اجتماعی مورخ 3 اردیبهشت ساعت 13:30 ظهر

کاربرد کامپیوتر در حستبداری از 4 فصل اول کتاب  مورخ 27 فروردین ساعت 10 صبح

امتحان عملی کابرد کامپیوتر در حسابداری مورخ 2 اردیبهشت ساعت 12ظهر

روانشناسی تحولی 1 از فصول 1و2و3و7و8 مورخه 24 اردیبهشت ساعت 9 صبح

مبانی روش تحقیق و روش تحقیق در مدیریت از فصول 1 تا 7(6 فصل اول) مورخه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح

آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی از خودآزماییهای کل کتاب به صورت تستی مورخ 24 اردیبهشت ساعت 9 صبح

حسابداری صنعتی3 از 4فصل اول مورخه 18 اردیبهشت ساعت 1 ظهر

کاربرد آزمون روانی تا صفحه 209 مورخه 11 اردیبهشت ساعت 10:30 صبح

روانشناسی راهنمایی و مشاوره از چهار فصل اول مو.رخه 11 اردیبهشت ساعت 12ظهر

روانشناسی بازی از 5فصل اول مورخه 11 اردیبهشت ساعت 11 صبح

حسابداری صنعتی1 از 4درس اول مورخه 18 اردیبهشت ساعت 13 ظهر

مدیریت تولید از فصول 1-2-3-5-7 مورخه 18 اردیبهشت ساعت 13 ظهر

فارسی از نصف کتاب مورخه 12 اردیبهشت ساعت 10 صبح

فرهنگ و تمدن از نصف کتاب مورخه 12 اردیبهشت ساعت 9.30 صبح

آمار و احتمالات 1 از فصل یک تا چهار مورخه 12 اردیبهشت ساعت 12 ظهر

پژوهش عملیاتی از فصول 2و3و4 مورخه 12 اردیبهشت ساعت 12 ظهر

بودجه ریزی از فصل های 1 و 2 مورخه 24 اردیبهشت ساعت 15 بعداز ظهر

نحوه تنظیم بودجه   از فصل های 1 و 2 مورخه 24 اردیبهشت ساعت 15 بعداز ظهر

فراگرد تنظیم بودجه  از فصل های 1 و 2 مورخه 24 اردیبهشت ساعت 15 بعداز ظهر

مبانی برنامه ریزی  از فصل های 1 و 2 مورخه 24 اردیبهشت ساعت 15 بعداز ظهر

مدیریت شهرداریها  از فصل های 1 و 2 مورخه 24 اردیبهشت ساعت 15 بعداز ظهر

کارورزی مدیریت دولتی مقاله ای در مورد تهیه و تنظیم بودجه در تاریخ 24 اردیبهشت ساعت 15 بعدازظهر بیاورید

ریاضیات2 از فصول 1 و 3 مورخه 26 اردیبهشت ساعت 9 صبح

آمار و کاربرد آن در مدیریت بازرگانی  از فصول 8و9و10 مورخه 26 اردیبهشت ساعت9 صبح

مدیریت رفتار سازمانی از اول کتاب تا صفحه 160 مورخه 26 اردیبهشت ساعت 9 صبح